Dane firmy prowadzącej sprzedaż: 

MZ System Mateusz Zoń

ul. Folwark 21/25, 34-300 Żywiec

NIP: 5532344518 ; REGON: 360449072


Adres siedziby firmy:
MZ System Mateusz Zoń,
ul. Folwark 21/25,
34-300 Żywiec

Numer konta i dane do przelewu:
MZ System,
ul. Folwark 21/25, 34-300 Żywiec
Nr konta ING Bank:
92 1050 1070 1000 0092 0532 8041

 

Zapraszam do zadawania pytań od Poniedziałku do Soboty 

w godzinach od 9:00 do 18:00 
Tel.: 504-028-332 
e-mail: biuro@zonsport.pl 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1. Do kosztów zakupionych produktów naliczany jest koszt wysyłki. 
Wszystkie przedmioty zakupione przez jedną osobę wysyłamy w jednej paczce maksymalnie do dwóch dni roboczych, do czasu dostawy należy doliczyć czas doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską.

Istnieje możliwości osobistego odbioru zamówionych produktów, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu co do miejsca i czasu odbioru.

2 . Wszystkie sprzedawane przez nas przedmioty są oryginalne i nowe.

3 . Przy dokonywaniu przelewu metodą tradycyjną prosimy wpisać w tytule numer zamówienia (i opcjonalnie Imię, Nazwisko / nick).

4 . Na wpłatę za zakupione produkty czekamy 5 dni.

5 . Prosimy o informowanie nas o adresie do wysyłki w formularzu lub mailowo. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta.

6 . Na życzenie wystawiamy fakturę VAT. Prosimy o wysłanie danych do faktury w formularzu lub mailowo.

7. Paczki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPostu lub firmy kurierskiej.

8. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i opisów będących naszą własnością.

9. Do 14 dni od daty otrzymania przesyłki można zwrócić zamówiony przedmiot wysyłając go pod adres: 

 MZ System, ul. Folwark 21/25, 34-300 Żywiec

Do paczki należy dołączyć  kartkę z Państwa imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu oraz numerem konta wraz z danymi do przelewu.

Przed wysyłką należy odpowiednio zabezpieczyć przedmiot na czas przesyłki.  W przypadku skorzystania z odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności. 

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@zonsport.pl

Wzory odstąpienia od umowy są ogólnodostępne, sprzedawca nie wymaga żadnego konkretnego. 

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za zaliczeniem pocztowym. 

Przesyłkę (odpowiednio zabezpieczoną na czas transportu w sztywne opakowanie transportowe) należy nadać na adres: 

MZ System, ul. Folwark 21/25, 34-300 Żywiec

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane kupującego (imię, nazwisko, adres), nazwę produktu, datę zawarcia umowy, datę odbioru przedmiotu, datę odstąpienia od umowy, wskazanie sposobu zwrotu należności za zwracany produktu (nr konta bankowego), dowód zakupu oraz podpis. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

    
BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy  nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

-  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

-w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;  jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10. Gwarancja i reklamacje

 Na sprzęt elektroniczny udzielamy 12 miesięcy gwarancji.  W przypadku  zepsucia się przedmiotu prosimy o  informację przesłaną na adres mailowy: biuro@zonsport.pl

 Uszkodzony przedmiot należy odpowiednio zabezpieczyć na czas wysyłki  i przesłać pocztą pod adres: 

MZ System Mateusz Zoń, ul. Folwark 21/25, 34-300 Żywiec. 

 Wewnątrz przesyłki prosimy umieścić: dowód sprzedaży, kartę gwarancyjną, dokładny opis usterki i datę momentu zauważenia wady oraz Państwa dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy i nick). Zobowiązujemy się do informowania Państwa o przebiegu reklamacji.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do

składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty 

jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres 

e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

 

11. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 

12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

 

13. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

14. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.

 

15. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133 poz.883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

16. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

17. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.

 

18. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu bioveda.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego ( MZ System Mateusz Zoń, ul. Folwark 21/25 34-300 Żywiec). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma powyższy regulamin i stosowne przepisy prawa.